Δήμος Πειραιά: Υποβολή αίτησης επισκευής κτηρίων που επλήγησαν από πλημμύρες

Δήμος Πειραιά: Υποβολή αίτησης επισκευής κτηρίων που επλήγησαν από πλημμύρες

O Δήμος Πειραιά ενημερώνει τους δημότες και τους κατοίκους της πόλης, ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ.πρ.79794/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/10-03-2023 Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά την προθεσμία τριών μηνών – από τη δημοσίευση της απόφασης – υποβολής αίτησης για έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών επισκευής και χορήγησης β’ δόσης στεγαστικής συνδρομής κτηρίων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014 και της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Παρακάτω ολόκληρη η Απόφαση:
Αριθμ. 79794/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321

ΦΕΚ B’ 1843/24.03.2023

Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης Σ.Σ. για κτήρια πληγέντα από τις πλημμύρες α) της 24ης Οκτωβρίου 2014 και της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής β) της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, γ) της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και δ) της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στις περιπτώσεις που η μελέτη έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία και η ισχύς της Άδειας Επισκευής έχει λήξει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Τον ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24) και ιδίως του άρθρου πρώτου αυτού.

2. Τον ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας ’’Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981’’ και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203).

3. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

4. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που έχουν εκτιμηθεί στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./77/ Α325/05.04.2016 (Β’ 1346), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./οικ.2260/ Α325/21.5.2015 (Β’ 1130) και ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325/09.02.2017 (Β’ 637) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)».

8. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), καθώς και του π.δ. 46/ 2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Α’ 151)» (Α’ 119).

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Tης υπό στοιχεία Υ1/01.03.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 1181).

12. Tης υπ’ αρ. 69887/03.03.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη (Β’ 1193).

13. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-6-2014,ρ. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

15. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2472/2022 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 37, (σε αντικατάσταση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014).

16. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2473/2022 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 49, (σε αντικατάσταση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1388/2014).

17. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2472/2022 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2473/2022, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης».

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./77/Α325/05.04.2016 (Β’ 1346) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.».

2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./οικ.2260/Α325/ 21.5.2015 (Β’ 1130) κοινή υπουργική απόφαση που αφορά την οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και από την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

3. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.5101/A321/ 19.11.2015 (Β’ 2550) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία αφορά στις προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων και από την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

4. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.3056/A321/ 23.06.2016 (Β’ 2077) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία αφορά στις προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων και από τις πλημμύρες της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325/ 09.02.2017 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας» (Β’ 637).

6. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ. 5978/Α321/19.12.2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από: α) τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, β) τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και γ) την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.» (Β’ 4225).

7. Το από 20.12.2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Εποπτείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ-Κ.Ε.), η οποία είναι η αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων από τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014 και της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο αναφέρεται ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης Σ.Σ. μετά τη λήξη της ισχύος των Αδειών Επισκευής που έχουν εκδοθεί με μελέτη η οποία έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία.

8. Το υπό στοιχεία έγγραφο οικ.213/30.3.2022 έγγραφο του Τ.Α.Σ. Ν. Μεσσηνίας (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 114312/14.4.2022).

9. Το υπό στοιχεία έγγραφο οικ.547/01.7.2022 έγγραφο του Τ.Α.Σ. Ν. Μεσσηνίας (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 209896/4.7.2022),

και επειδή έχουν εκδοθεί Άδειες Επισκευής των οποίων η μελέτη έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, η ισχύς τους έχει λήξει και οι δικαιούχοι δεν έχουν αιτηθεί εντός της ισχύος, την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και τη χορήγηση της Β’ δόσης Σ.Σ.,
αποφασίζουμε:

Ορίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ), για την υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης Σ.Σ. σε κτίρια πληγέντα από τις πλημμύρες: α) της 24ης Οκτωβρίου 2014 και της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, β) της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, γ) της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και δ) της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, για τις άδειες επισκευής που έχουν εκδοθεί με μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία οι οποίες έχουν λήξει ή θα λήξουν εντός της προαναφερόμενης οριζόμενης προθεσμίας και ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε εμπρόθεσμα την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης Σ.Σ.

Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου, ότι οι εργασίες επισκευής περαιώθηκαν εντός της ισχύος της Άδειας Επισκευής.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησης της.

Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ), κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις ισχύουν οι προθεσμίες που αναφέρονται στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./77/ Α325/05.04.2016 (Β’ 1346), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./οικ.2260/ Α325/21.05.2015 (Β’ 1130) και ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325/ 09.02.2017 (Β’ 637) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Πηγή: Aftodioikisi.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ