ΥΠΕΣ: Νέες διατάξεις για άδεια και αντιμισθία πρόεδρων δημοτικών συμβουλίων

ΥΠΕΣ: Νέες διατάξεις για άδεια και αντιμισθία πρόεδρων δημοτικών συμβουλίων

Αλλαγές επέρχονται στους όρους για την άδεια και την αντιμισθία με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε στην Βουλή με τον τίτλο: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 48 με τίτλο «Ειδική άδεια και αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων – Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 3852/2010» αναφέρονται τα εξής:

Στον ν. 3852/2010 (Α ́ 87) μετά το άρθρο 93 προστίθεται άρθρο 93Α, ως εξής:

«Άρθρο 93Α
Ειδική άδεια και αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων
Στους πρόεδρους των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν εργάζονται, χορηγείται η ειδική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 93 για όλη τη θητεία τους ή ενενήντα (90) ημερών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, η οποία είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη ή την υπηρεσία του. Αν λάβει την ειδική άδεια για όλη τη διάρκεια της θητείας του, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης του είτε την αντιμισθία του άρθρου 92, σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου και την παρ. 3 του άρθρου 93. Αν λάβει την ειδική άδεια των ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 93, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης του, από την υπηρεσία του, μειωμένες αναλογικά με τις ληφθείσες ανά μήνα μέρες άδειας, και την αντιμισθία του άρθρου 92 από τον οικείο δήμο.»

 

Δείτε το νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ