Ευρωκοινοβούλιο: Άρση ασυλίας του Γιώργου Κύρτσου – «Προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη για χρέη στο ελληνικό δημόσιο»

Ευρωκοινοβούλιο: Άρση ασυλίας του Γιώργου Κύρτσου – «Προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη για χρέη στο ελληνικό δημόσιο»

Στην ομόφωνη απόφαση για την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου προέβη, ύστερα από ψηφοφορία, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ύστερα από το σχετικό αίτημα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών της Ελλάδος.

Με 19 ψήφους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας του Έλληνα Ευρωβουλευτή, στον οποίο θα ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του, καθώς – σύμφωνα με την απόφαση- “ως διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία “Free Sunday Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία”, κατηγορείται για τη μη καταβολή ποσού ύψους 459.918,18 ευρώ προς το ελληνικό κράτος”.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το αίτημα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την άρση της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου σε συνάρτηση με ποινική διαδικασία, το οποίο διαβιβάστηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την από 27ης Ιανουαρίου 2023 επιστολή του, και το οποίο ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Φεβρουαρίου 2023,

– έχοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Κύρτσος παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασής του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013, και 19 Δεκεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0231/2023),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε την άρση της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλεγμένου στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Κύρτσος, ως διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία “Free Sunday Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία”, κατηγορείται για τη μη καταβολή ποσού ύψους 459 918,18 EUR προς το ελληνικό δημόσιο

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράξη την οποία φέρεται να τέλεσε ο Γεώργιος Κύρτσος στοιχειοθετεί το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 25 του ελληνικού νόμου 1882/90, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 8 του ελληνικού νόμου 2298/95, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του ελληνικού νόμου 2523/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ελληνικού νόμου 3220/2004, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παράγραφος 1 του ελληνικού νόμου 3943/2011, που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του ελληνικού νόμου 4321/2015 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ελληνικού νόμου 4337/2015

Δ. λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί Δικαστήριο και, αφετέρου, ότι ο βουλευτής δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, να θεωρείται “κατηγορούμενος”

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εικαζόμενα αδικήματα δεν αφορούν γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι να προστατεύονται το Κοινοβούλιο και οι βουλευτές του από δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με δραστηριότητες που αυτοί ασκούν κατά την επιτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές πως το εικαζόμενο αδίκημα δεν συνδέεται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων του Γεώργιου Κύρτσου ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά με την προηγούμενη ιδιότητά του ως διευθύνοντα συμβούλου της εκδοτικής εταιρείας

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους, και, εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών, της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη ενδείξεων περί fumus persecutionis, δηλαδή πραγματικών στοιχείων που να υποδεικνύουν ότι η επίμαχη δικαστική έρευνα κινείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

– αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεώργιου Κύρτσου

– αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις ελληνικές αρχές και στον Γεώργιο Κύρτσο”.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ